O HVEZDÁRNI


            TV Rimava: https://www.facebook.com/tvrimava/videos/1593679530770506/

Krátko z histórie

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bola založená v roku 1975 a sídli v časti Tomášová. Pred jej vznikom bolo v okrese len malé astronomické zázemie. 4. októbra 1977 bola daná do užívania jej prevádzková budova, ako prvá účelová stavba hvezdárne na Slovensku.  Od 1. apríla 1999, po zrušení regionálnych centier kultúry, sa stala pobočkou Krajskej hvezdárne  v Banskej Bystrici a od 1. januára 2005  Krajskej hvezdárne a planetária v Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Naším zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Od roku 1994 v Rimavskej Sobote sídli sekretariát Slovenského zväzu astronómov (SZA) a taktiež miestna organizácia SZA, s ktorými úzko spolupracujeme. Vedúcim hvezdárne je RNDr. Pavol Rapavý. Okrem neho tu pracujú ešte 4 zamestnanci. 

Naša činnosť                                                             

Hlavným predmetom našej činnosti je popularizačná, vzdelávacia a metodická činnosť zameraná na všetky vekové kategórie a typy škôl. Zahŕňa najmä tematické hodiny pre školy, prednášky, pozorovania, filmy, organizovanie aktivít s astronomicko-ekologického charakteru (Deň Zeme, Európske solárne dni, Deň biodiverzity a parkov, problematika svetelného znečistenia). Na okresnej úrovni sa podieľame aj na organizovaní  výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" a vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach".

Veľký ohlas verejnosti majú naše tematické pozorovania zatmení Slnka a Mesiaca a iných príležitostných úkazov. Úzko spolupracujeme s rimavskosobotským CVČ Relax na organizovaní súťaží "Kozmonautika", "Príroda okolo nás", "Let na planétu Mystery", "Robinson roku 2000" a pod. Pod naším vedením pracuje taktiež niekoľko astronomických krúžkov. Členom krúžkov a tiež voľnočasovým astronómom v okolí poskytujeme odbornú a metodická pomoc, na požiadanie aj výjazdové pozorovania. V areáli hvezdárne poriadame letné astronomické tábory, praktiká a poskytujeme možnosť využiť pobyt v rámci astronomických víkendov. Pri našej práci sa vo zvýšenej miere zameriavame aj na deti z detských domovov, hendikepovaných a seniorov.

Pravidelne organizujeme série putovných výstav astronomických fotografií, fotografií a materiálov zameraných na problematiku svetelného znečistenia. Veľký úspech majú aj zábery s fyzikálnou tematikou, výstavy Tajomstvo svetla a vody, Čarovanie so svetlom Daniely Rapavej videli tisíce divákov. Nezabudnuteľné zázraky v polarizovanom svetle, či zamrznuté bubliny, sú známe i v zahraničí, kde boli niekoľkokrát ocenené.

Od roku 1992 je v areáli svojpomocne budovaný astropark s malým arborétom, kde sa dá oddýchnuť a aj načerpať vedomosti. Jeho súčasťou sú modely planétiek, slnečné hodiny, modely využitia slnečnej energie, model slnečnej sústavy, geologický chodník, slnečná pec, informačné tabule venované svetelnému znečisteniu a mnoho iného. Prostredníctvom vonkajších aktivít astroškoly v prírode sa v astroparku snažíme u detí a dospelých rozvíjať komplexný harmonický vzťah k prírode.

Popularizácii astronómie v Rimavskej Sobote v minulosti výrazne napomohli projekty APVV. Predovšetkým "Astronómia je brána vied" (2006-2007), "Expedícia Zem z vesmíru a vesmír zo Zeme" (2008-2011) a v roku 2013 nám boli pridelené finančné prostriedky v projekte Orange "Astroškola v prírode". Vo zveľaďovaní areálu úzko spolupracujeme aj prostredníctvom projektov vyplývajúcich zo spolupráce s BBSK, SZA a OZ Naša Sobota.


Odborné pozorovania


Sú zamerané najmä na pozorovanie Slnka a záznamové pozorovania meteorov. Sme zapojení do niekoľkých pozorovacích programov zameraných na zber astronomických dát. Pravidelne zabezpečujeme informácie pozorovateľskej rubriky v časopise Kozmos, ktoré sú určené predovšetkým pre voľnočasových astronómov. Od roku 2010 sme nadviazali spoluprácu s STU v Bratislave, na základe ktorej je u nás umiestnený stabilný GPS na meranie deformácií zemského povrchu. Podobne od roku 2018 máme v našich priestoroch umiestnenú automatickú bolidovú kameru v rámci výskumného projektu s AsÚ ČAV v Ondřejove.   
          
Vybavení sme štandardnou pozorovacou technikou. V pozorovacej kupole s priemerom 5 m je Coudé  refraktor 150/2250, ktorý slúži pri verejných pozorovaniach. V druhej samostatne stojacej pozorovateľni s priemerom kupoly 5 m sa nachádza refraktor 160/2450, Cassegrain 350/4200 a protuberančný ďalekohľad 100/1200. Z prenosných prístrojov sú pri verejných pozorovaniach a pozorovateľských expedíciách využívané menšie astronomické ďalekohľady.

Odborné pozorovacie programy do ktorých sme zapojení

      Central European Geodynamic Reference Network
Stanica Národného centra diagnostikovania deformácií zemského povrchu na území Slovenska (permanentná stanica GPS)

  
European fireball network
Stanica digitálnej bolidovej siete koordinovanej AsÚ AV ČR v Ondřejove a AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici

Pozorovanie slnečnej chromosféry
7. rámcový program EÚ zameraný na pozorovanie, modelovanie a archivovanie chromosféry Slnka

Solar Influences Data Analysis Center
Pozorovanie slnečnej fotosféry koordinované Royal Observatory of Belgium
  

Pozorovanie slnečnej fotosféry

Pozorovací program Fachgruppe Sonne pri Spoločnosti priateľov hviezd (DE)

    

Pozorovanie slnečnej fotosféry

Sluneční sekce ČAS
Slnečná sekcia SAS - Hvezdáreň a planetárium v Prešove