FYZIKÁLNA FOTOGRAFIA

Jednou z oblastí popularizácie vedy, ktorou sa zaoberáme je aj fyzikálna fotografia. Tento druh fotografie zachytáva fyzikálne procesy a javy prebiehajúce v momente záberu, ktoré dodávajú unikátnosť zachytenému okamihu. Problematike fyzikálnej fotografie sa už dlhodobo venuje odborná pracovníčka našej hvezdárne RNDr. Daniela Rapavá.    


O autorke

Daniela Rapavá pochádza z Komárna, absolvovala jadrovú fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a postgraduálne štúdium z astronómie, pracovala na Geofyzikálnom observatóriu SAV v Hurbanove a od roku 1983 je pracovníčkou Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Prevažnú časť svojho profesného života sa venovala odborným pozorovaniam Slnka, zatmení, meteorov a pozičným meraniam.  V regióne, ale aj na Slovensku je známou popularizátorkou astronómie,  prírodných vied a ekologickej výchovy. Dlhoročne pôsobí ako kurátorka celoslovenskej výtvarnej výstavy Vesmír očami detí.

V oblasti fotodokumentácie sa v posledných rokoch zameriava na fyzikálnu fotografiu, zameranú hlavne na svetlo a jeho prejavy, farebné interferencie, polarizované svetlo na dvojlomných materiáloch a pod. Z najlepších záberov vznikli dve výstavy s názvom „Tajomstvo svetla a vody“ a „Kúzlenie so svetlom“. Prvá z nich je aj v súčasnosti priebežne doplňovaná a pravidelne inštalovaná ako putovná výstava po Slovensku.

Fyzikálne fotografie Daniely Rapavej boli ocenené doma i v zahraničí. V máji 2018 bola autorke udelená aj Cena mesta Rimavská Sobota, foto uverejnené v časopisoch Science et vie (Fr. a China)v The Physics Teacher, Science World, Super Science (USA).


Zoznam najvýznamnejších medzinárodných ocenení

2009 Medzinárodný rok astronómie   1. miesto za reportáž na tému Vesmír - dobrodružstvo objavov
2013 MFF UK Praha - FotoFest (ČR)
  1. miesto v kategórii Rozšírené zmysly a obraz prírodných javov
2014 Art and Science International Photo Contest (RO)   1. a 2. miesto v hlavnej kategórii
2015  Svieťme si na cestu, nie na hviezdy (SR a ČR)
  1. miesto vo fotografickej súťaži v kategórii Rok svetla
2015  International society for optics and photonics (US)
  Finalista medzinárodnej fotografickej súťaže
2016  European Science Photo 2016
  2. miesto v hlavnej kategórii
2016  Art and Science International Photo Contest (RO)   2. miesto v kategórii Dreams of Life
2017 International Images for Science (UK)
  Účasť na putovnej výstave fotografií v Spojenom Kráľovstve
2017  International Day of Light Photo Contest (US)
  2. miesto v hlavnej kategórii
2018  Art and Science International Photo Contest (GR)
  2. miesto v hlavnej kategórii


Okrem toho boli fyzikálne fotografie autorky publikované v rôznych časopisoch ako napr. National Geographic (2014), The Physics Teacher (2015, US), SPIE (2015, US) a Science & Vie Junior (2018, FR), Kozmos (SR) a Quark (SR).

Vybrané zábery si môžete prezrieť vo fotogalérii fyzikálnych fotografií alebo priamo na stránkach autorky

3 najznámejšie fotografie zamrznutých bublín, zľava frosted globe, Levitácia a Buď svetlo.
 
frosted globe ESPC 2016 Výstava v UK putovná ročná 2018 Buď svetlo 2. miesto IDL 2018


Na obrázku je výstava k IDL 2018 UNESCO, fotografia Buď svetlo, ktorá získala 2. miesto, je vľavo hore.